USZKODZONA SZYBA?

Zgłoś problem!

Lub zadzwoń

94 361 23 60

RODO dla pracownika

W związku z wykonaniem obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-211) przy ulicy Bohaterów Warszawy 11, posiadającą numer NIP 6690407477, będąca częścią grupy AGC Europe. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki wchodzące w skład grupy kapitałową AGC na świat. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: r.pr. Patrycja Lubieniecka, e-mail: iod-ng@eu.agc.com.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO.

A ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. kiedy przetwarzanie danych jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w zakresie:
-zapewniania bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
-wymianą informacji o pracownikach zatrudnionych przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej – AGC (w tym książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia), gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na globalną skalę i realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy;
-zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy
poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;
-zarządzanie rozwojem, gdzie dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych;
-przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
Jeżeli wskutek współpracy Administrator będzie zmuszony do przetwarzania danych wrażliwych, takich jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP.
Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o przepisy prawa są w szczególności: Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Podstawą prawną przetwarzanych danych do celów:

a) badania stanu trzeźwości,
b) przesyłania informacji związanej z korzystaniem z oprogramowania tzw. „Urlopka”,
c) prowadzenia profilu firmowego na Facebooku

jest dobrowolna i świadoma zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, marketingową, archiwizacyjną lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt
osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami (np. obecne przepisy nakazują przechowywać przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których
następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty).

W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w powyżej wskazanym okresie),jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod-ng@eu.agc.com.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej z Administratorem umowy (ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych).

7. Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu w zakresie niezbędnym do analizy lub prognozy związanej z zatrudnieniem i dotyczących efektów pracy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane poza państwa EOG, tylko w przypadku uzasadnionego interesu Administratora o którym mowa w Pkt. 2 niniejszej klauzuli (w ramach współadministrowania danymi osobowymi).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAKAŻENIU COVID-19

1. Administrator w związku z obowiązkiem dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem zakażeniu Covid-19. W tym celu, gdy nie istnieją inne podstawy prawne do przetwarzania danych - za zgodą pracownika – Administrator przetwarza dane o stanie zdrowia pracowników, tj.
• temperaturę ciała powyżej 37,5 – do celu weryfikacji;
• informacje o stanie zdrowia – w sytuacji, gdy pracownik posiada przewlekle podwyższoną temperaturę ciała – do celu weryfikacji.

2. Administrator przeciwdziałając zakażeniu Covid-19 w zakładzie pracy i wykonując obowiązki wskazane w Dziale X Kodeksu Pracy wskazuje, iż podstawą podejmowanych aktualnie działań jest Przewodnik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2020 r. (źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa---praktyczny-poradnik) w którym wskazuje się:
„Pracodawca powinien uzyskać zgodę zainteresowanego pracownika na dokonanie pomiaru temperatury ciała. Pracownik ma natomiast obowiązek współdziałać z pracodawcą w realizacji zadań związanych z ochroną życia i zdrowia pracowników.”
3. Jednocześnie Administrator podkreśla, iż dane objęte przetwarzaniem nie stwarzają ryzyka opartego na „nierówności stron” z uwagi na to, iż na chwilę obecną to od pracownika zależy czy wyrazi zgodę na weryfikację stanu zdrowia celem przeciwdziałania zakażeniu dla dobra interesu publicznego, tj. funkcjonowaniu zakładu pracy w bezpiecznych warunkach.
4. Administrator informuje, iż dane objęte przeciwdziałaniem zakażeniu Covid-19 nie będą nikomu przekazywane – chyba, że zaistnieje taka podstawa związana z zakażeniem Covid-19 i weryfikację styczności z pozostałymi pracownikami, a także przekazania danych właściwym jednostkom (sanitarnym, bądź służbie zdrowia).

Serwis nordglass.pl wykorzystuje pliki cookies w celach: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu się), zapamiętania ustawień prezentacji produktów i przeglądania produktów, zapamiętania zawartości koszyka, zapisania informacji o nowych odwiedzinach, częstotliwości przeglądania i nabywania produktów. Administratorem danych jest NordGlass Sp. z o.o z siedzibą w (75-211) Koszalinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem cookies jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. (f) RODO) polegający na bieżącym nadzorze nad sposobem korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego administratora, zainteresowaniem użytkowników określonymi produktami oraz na wyselekcjonowaniu treści oferowanych do zapoznanie się na stronach w nordmaster.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z serwisu nordmaster.pl, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce przez administratora.

Przejdź dalej