USZKODZONA SZYBA?

Zgłoś problem!

Lub zadzwoń

94 361 23 60

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-211) przy ulicy Bohaterów Warszawy 11, posiadającą numer NIP 6690407477, będąca częścią grupy AGC Europe. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej AGC na świat.

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-maila: iod-ng@eu.agc.com, bądź też listownie na adres siedziby Spółki wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektorem ochrony danych u Administratora nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest r.pr. Patrycja Lubieniecka.


2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?


Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

 • zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO), zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Co to oznacza?


Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy (np. wykonania usługi, zakupu towaru), komunikacji z klientem - w związku z którymi zostały przekazane do Spółki. Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie podukcji, dystrubucji, towarów / usług oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z kontrahentami, klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie kontrahenta, klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.

Jako Spółka podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych. Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów jak: badanie satysfakcji klienta, weryfikacja tożsamości klientów i osób ich reprezentujących.

Ponadto istotne jest, że:

 • przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, gdy działamy na rzecz ulepszania jakości wykonanych usług poprzez wykonywanie badanie satysfakcji klientów detalicznych oraz B2B, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Spółki; dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w marketingu bezpośrednim produktów i usług Spółki, do wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą, analiza zawieranych umów, przygotowywanie statystyk i raportowanie wewnętrzne Spółki oraz w ramach Grupy Kapitałowej do której należy Spółka.

 • przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych: do czasu wycofania zgody lub
w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji Administratora z Użytkownikiem
Podczas podawania danych osobowych w formularzu kontaktowym, na infolinii, itp. w celu komunikacji z Administratorem, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji Administratora z Użytkownikiem. Zakres podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail / numer telefonu.

Administrator w tym zakresie będzie przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług elektronicznych (przesyłanie treści SMS) oraz przeprowadzania badania satysfakcji klienta w ramach świadczonych usług.


3. Komu możemy przekazywać dane?


Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, Komisja Nadzoru Finansowego, uczestnicy systemów płatności, urzędy skarbowe, instytucje, inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty z Grupy do której należy Spółka.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Spółki zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej marketingowej.


4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?


Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar państw EOG.


5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?


Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?


Mają Państwo prawo:


 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
 • żądać przeniesienia dostarczonych Spółce przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od Spółki Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Spółkę danych:


 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Spółka przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Spółka w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.


7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?


W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania lub zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych. Abyśmy mogli spełnić te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Spółce niezbędnych informacji lub dokumentów, Spółka nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

Dane, które przetwarza Spółka obejmują poniższy zakres danych:

 • Imię i nazwisko / nazwa firmy (w tym osoby wchodzące w skład reprezentujący spółkę oraz jej pracownicy)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Marka oraz model pojazdu
 • Miejscowość z której dzwoni klient
 • Dane pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN)

8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?


Większość przetwarzanych przez Spółkę danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta, bądź podmiotu który kieruje klienta do wykonania usługi w Spółce (np. ubezpieczyciela).

Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.


9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?


Państwa dane mogą być przetwarzane w częściowo zautomatyzowany sposób w celu badania pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Dotyczy to zapewnienia Państwu dostosowanych informacji dotyczących produktów lub usług, w realizacji których wspieramy się instrumentami analitycznymi, zapewniającymi Spółce odpowiedni poziom informacji (np. badania rynkowe, czy opinii publicznej).

Informujemy, że mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00.

Serwis nordglass.pl wykorzystuje pliki cookies w celach: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu się), zapamiętania ustawień prezentacji produktów i przeglądania produktów, zapamiętania zawartości koszyka, zapisania informacji o nowych odwiedzinach, częstotliwości przeglądania i nabywania produktów. Administratorem danych jest NordGlass Sp. z o.o z siedzibą w (75-211) Koszalinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem cookies jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. (f) RODO) polegający na bieżącym nadzorze nad sposobem korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego administratora, zainteresowaniem użytkowników określonymi produktami oraz na wyselekcjonowaniu treści oferowanych do zapoznanie się na stronach w nordmaster.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z serwisu nordmaster.pl, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce przez administratora.

Przejdź dalej